WAKE-1

WAKE-1


Vマウントバッテリーの電力を5V,8.4V,12V出力など多様なDC電源に分配する便利な「わけわけ君」